Ohjaava koulutus viettää Amiedussa 35-vuotisjuhlaa. Tämä ihmisten urasuunnittelua, työllistymistä ja kouluttautumista tukeva valmennus on vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä uuden edessä. Ohjaava koulutus jatkuu nyt uudistuneena Uravalmennuksena.

Mitä ohjaava koulutus oikein on?

– Ohjaava koulutus on väline, jonka avulla elämänsä muutoskohdassa oleva ammatinvaihtaja tai työnsä menettänyt voi harkitusti ja ammattitaitoisen uravalmentajan ohjauksessa tarkastella erilaisia vaihtoehtoja ammatillisen suuntautumisen, työn löytymisen tai sopivan kouluttautumispolun suhteen, valottaa Carita Cruz, joka toimii Uravalmennuksen koulutuspäällikkönä Amiedun henkilöstövalmennus-osaamiskeskuksessa. – Ohjauskeskustelu on tärkein uravalmennuksen työkalu. Se on toiveikkuutta lisäävä ammatillinen keskustelu, joka on suunniteltua ja tavoitteellista. Lisäksi ohjaava koulutus on sisältänyt tiedonhankintaa ja työ- ja koulutuskokeiluja ideoiden konkreettiseksi testaamiseksi.

Terttu Nousiainen on ohjaavan koulutuksen pioneeri ja pitkäaikainen kehittäjä Amiedussa. Hänellä on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus alalta, ja hän on toiminut niin kouluttajana kuin yksikön vetäjänäkin. Hän jatkaa:

– Ohjaava koulutus ei ole valmiiden ratkaisujen antamista, vaan siinä autetaan ihmistä löytämään omat vahvuutensa. Tavoitteena on rohkaista, päästä vaikeasta tilanteesta arvokkaasti eteenpäin ja löytää sopivat ratkaisut.

Ohjaava koulutus on kehittynyt paljon 35 vuodessa niin taustateorioiden kuin käytäntöjenkin suhteen. Amiedussa on tehty Suomen ensimmäiset ohjausalan väitöskirjat. Työmenetelmiä on kehitetty ja vaikutteita haettu myös ulkomailta. Ohjaus on ammatillistunut. Tärkeitä yhteistyö- ja kehityskumppaneita ovat olleet mm. työvoimahallinto, työnantajat ja oppilaitosverkostot.

Vuoden alusta voimaantullut lakimuutos lakkautti ohjaavan koulutuksen nimikkeenä. Ohjauksen tarve ei kuitenkaan poistu, päinvastoin. Ohjaus jatkuu uudistuneena Uravalmennuksena. Kohderyhmät ovat monipuolistuneet – nykyisin valmennusta voidaan tarjota entistä kattavammin monenlaisiin tilanteisiin.

Uravalmennuksesta hyötyvät kaikki

Valmennuksessa käytetään menetelmiä, jotka johtavat pitkäaikaisiin ja kestäviin sekä yksilöä että yhteiskuntaa hyödyttäviin ratkaisuihin. Tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä oikealle alalle.

– Yksilön toimintakyky pysyy parhaiten yllä töissä tai opiskellessa. Työttömyyden pitkittyessä ihminen passivoituu ja ikään kuin jähmettyy paikoilleen, Terttu Nousiainen tietää. – Oman paikan löytymisellä on suuri henkinen merkitys; en ole enää ulkopuolinen. Työllistymisellä on myös yhteiskunnallista merkitystä, tuensaajasta tulee veronmaksaja. Ohjaus selkiyttää opintovalintoja, eikä turhaan kouluttauduta väärälle alalle – sekin maksaa yhteiskunnalle.

Uravalmennus on osa alueellista elinkeinoelämää: työnantajat saavat tarvitsemaansa työvoimaa. Yritykset haluavat toimia yhteiskuntavastuullisesti muutostilanteissa, joissa joudutaan uudelleensijoittamaan henkilöstöä. Uravalmennus tarjoaa ratkaisuja mm. työyhteisön muutosvalmennukseen, uuden työn löytymiseen ja esimerkiksi urapolkuihin yrityksen sisällä. Viimeksi mainittu sopii työkaluksi vaikkapa tuoreen koulutuspäiväsopimuksen toteuttamiseen. Valmennusta on tarjolla myös esimiehille, jotka kiperissä tilanteissa ovat vastuussa irtisanomiskeskustelujen läpiviennistä, alaisten uraohjauksesta ja työyhteisöjen motivoinnista. Myös ennenaikaisen eläköitymisen välttäminen tuo huomattavia kustannussäästöjä ja auttaa pidentämään työuria.

Mikä sinusta tulee seuraavaksi?

Työelämän nopeiden rakennemuutosten myötä aloja syntyy ja kuolee, ja työpaikka voi mennä alta kovaltakin ammattilaiselta töiden siirtyessä Kaukoitään.

– Ihmiset joutuvat jatkossa vaihtamaan alaa useamman kerran elämässään. Enää ei kysytä, mikä sinusta tulee isona, vaan mikä sinusta tulee seuraavaksi, Carita Cruz summaa. – Maailma on monimutkaistunut, ja mahdollisuuksien selkiyttämiseen tarvitaan sparrausapua. Jokaisen olisi hyvä tarkistaa muutaman vuoden välein, mitä osaa ja haluaa tehdä, miten työelämä on muuttunut, mitä uusia taitoja tarvitsen? Coachauksen avulla väärät valinnat vähenevät ja ihminen voi parantaa työmarkkina-arvoaan.

Valmentaminen on vaativaa, mutta antoisaa työtä.

– On palkitsevaa, kun löydämme ratkaisuja ihmisten tilanteisiin yhdessä heidän kanssaan, ja asiat loksahtavat eteenpäin, Terttu Nousiainen hymyilee, ja Carita Cruz täydentää: – Tämän työn merkityksellisyyttä ei ole koskaan tarvinnut kyseenalaistaa. Olen myös mielettömän ylpeä ammattitaitoisista ja kokeneista ohjaajistamme!

Ohjaava koulutus viettää 35-vuotisjuhlaansa lokakuun alussa. Silloin julkistetaan myös muistelmia, näkemyksiä ja kokemuksia vuosien varrelta sisältävä teos Tiheää ja robustia – 35 vuotta ohjaavaa koulutusta Amiedussa.

Tutustu uudelleensijoittumisen tukipalveluihin

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Juri Puhakka