Amiedu toteutti esimiesten valmennusohjelman osana Tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Karjalassa ESR-hanketta. Valmennukseen osallistui yli 120 esimiestä yhdeksästä eri organisaatiosta ja eri toimialoilta sosiaali-ja terveyspiiristä, pelastustoimesta, ELY-keskuksesta, ympäristöterveydenhuollosta, maaseututoimesta, lomituspalveluista sekä maakuntaliitosta. Hankkeen tavoitteina oli antaa esimiehille ja henkilöstölle työkaluja kohdata muutoksia sekä ylläpitää työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Esimiesvalmennuksessa teemoina olivat muutosjohtaminen ja henkilöstön osallistaminen sekä liiketoimintaosaamisen ja asiakaslähtöisyyden tukeminen. Valmennus kesti kolme lähijaksoa kahdeksassa valmennusryhmässä yli toimialarajojen. Valmennusprosessin aikana esimiehet tekivät yli 60 osallistavaa kehittämisprojektia omien alaistensa kanssa.

Valmennusote oli hyvin käytännönläheistä ja osittain coachaavaakin. Valmennuksen erityispiirteenä oli yli organisaatiorajojen tehtävä yhteistyö, josta saatiin hyvin positiivista palautetta.

Tähän esimiesvalmennukseen osallistui esimiehiä eri toimialoilta ja eri organisaatioista, joka mahdollisti uusien ajatusten ja yhteistyösuhteiden muodostumisen, hankkeen muutosvalmentaja ja projektipäällikkö Piia Bräysy toteaa.

Valmennuksen menetelminä käytettiin muun muassa ennakko- ja välitehtäviä. Myös ryhmäkeskusteluilla oli selkeä painoarvo yhtenä valmennuksen menetelmänä.

Emme olleet kertomassa, että tällaisella menettely- tai toimintatavalla kannattaa toimia vaan annoimme erilaisia työkaluja ja ehdotuksia siihen, miten asioita kannattaa tehdä. Todella usein puhutaan kehittämisestä, mutta me lähdimme voimakkaasti liikkeelle siitä, että valmennettavilla oli jo asioita jotka toimivat hyvin ja joita he voivat korostaa omassa tiimissään, Amiedun työelämävalmentaja Heli Nikunen ja johtamisen kouluttaja Jouni Simonen huomauttavat.

Työhyvinvoinnin ja jaksamisen teemat olivat valmennuksessa hyvin keskeisessä asemassa. Myös verkostoituminen, vertaistuen saaminen sekä yhteistyön lisääminen koettiin valmennuksessa tärkeiksi.

Valmennuksessa käytiin hyvin merkityksellisiä keskusteluja yli organisaatio- ja ammattirajojen. On tärkeää muistaa, että esimies ei tee muutosta yksin, vaan alaiset täytyy ottaa muutokseen mukaan. Valmennuksen avulla esimiehet ovatkin saaneet tähän työkaluja ja varmistusta, ja henkilöstö voi kokea puolestaan voivansa vaikuttaa muutoksiin, Bräysy lisää.

Amiedu

Yhteistyö on ollut hyvin merkittävä myös Amiedulle.

Tällaisessa toteutuksessa mukana oleminen oli meillekin oppimisprosessi ja todella rikas kokemus, sillä osallistujat tulivat niin erilaisista lähtökohdista, Nikunen ja Simonen kertovat.

Tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Karjalassa ESR-hankkeen taustalla oli alun perin maakunta-sote -uudistus, joka oli vielä esimiesvalmennuksen aikana toteutumassa. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa Etelä-Karjalan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen muutostilanteessa. Amiedu valittiin kilpailutuksen kautta hankkeen esimiesten valmennusohjelman kumppaniksi. Esimiesvalmennuksen lisäksi hankkeessa pilotoitiin työkiertoa yli organisaatiorajojen, johon osallistui yli 40 henkilöä eri organisaatioista.

Teksti: Katriina Lius
Kuva: Henri Sinisalmi

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.