Amiedu antoi tukea hankinnan ympäristökriteerien muodostamisessa

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on ottanut ympäristökriteerit käyttöön kaikissa kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Kriteeristön taustalla on halu kehittää omaa hankintaosaamista ja kannustaa myös alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita kehittämään uusia, ympäristön kannalta fiksuja ratkaisuja.

Suomen suurin vuokranantaja kilpailuttaa vuositasolla isolla volyymilla erilaisia huoneisto- ja julkisivuremontteja sekä tekee kymmeniä siivous-, kunnossapito- ja ylläpitopalveluhankintoja. Hankintojen määrä nousee vuosittain noin 40 miljoonaan euroon.

Hankinnan ympäristökriteerit ovat tärkeä osa Hekan omaa ympäristöohjelmaa ja Helsingin kaupungin asettamia tavoitteita hiilineutraalista kaupungista, Hekan kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu määrittelee.

Ympäristökriteerejä pohdittiin eri näkökulmista yhdessä Amiedun sekä hankintoja valmistelevien ja hankintapäätöksiä tekevien työntekijöiden kanssa.

Työpajojen tavoitteena oli sitouttaa henkilökuntaa käyttämään ympäristökriteerejä sekä laajentaa ja parantaa kriteerikirjastoa.

Ensimmäisen työpajan aiheina olivat muun muassa ympäristötietoisuuden nousu, ympäristökriteerien käyttö hankinnoissa, menetelmät ja työkalut. Päivän aikana paneuduttiin olemassa olevaan kriteerikirjastoon ja ratkottiin ryhmätöinä erilaisia hankinnan caseja.

Toisessa työpajassa kriteerikirjastoa täydennettiin ja pohdittiin kriteerien painoarvoja sekä erilaisten materiaalien käyttöä ja luokitteluja. Lisäksi harjoiteltiin kriteerien liittämistä teknisesti tarjouspyyntöön.

Hekan ympäristöasiantuntija Marika Nyyssösen mukaan työpajat toimivat erinomaisesti.

Meillä oli positiivinen henki ja avoin ilmapiiri. Saimme aidosti työskenneltyä aiheen parissa. Uskon, että työpajat lisäsivät osallistujien ympäristötietoisuutta ja -kriteereihin sitoutumista, kun he pääsivät itse vaikuttamaan asiaan.

Hankinnan ympäristökriteeristö pitää sisällään kriteerejä muun muassa rakennus- ja purkujätteen hyödyntämiseen, materiaalivalintojen ympäristöystävällisyyteen sekä ohjeita ajokaluston käyttöön ja hankintaan.

Päivitämme kriteeristöä aktiivisesti. Uusia kriteerejä lisätään ja toimimattomia poistetaan tarpeen mukaan. Vaikka mallikriteerit on kirjattu, niitä voidaan hyödyntää ja soveltaa kussakin tilanteessa.

Ympäristökriteerit osa tulospalkkausta

Ympäristökriteerien käyttäminen hankinnoissa on nostettu Hekassa myös tulospalkkiokriteeriksi. Vesa Jurmun mukaan kriteerit kirjataan hankintojen valmistelumateriaaleihin ja niiden käyttöä seurataan tarkkaan.

Esimerkiksi korjaushankkeissa erilaisia jätteenhyödyntämiskriteerejä on käytetty todella paljon. Hissihuoltosopimuksen ympäristökriteerinä puolestaan oli, että tarjoajalla pitää olla voimassa oleva ympäristöohjelma.

Ympäristökriteerien käyttöönotto aiheutti aluksi hämmennystä ja kysymyksiä, mutta toistaiseksi jokaiseen hankintaan on kriteerit löydetty.

Voi sanoa, että muutos on omaksuttu hyvinkin nopeassa tahdissa. Jurmun mukaan kriteerikirjastosta on tullut vahva tuki ja apuväline hankinnan valmistelijoille.

Hekalle Ekokompassi-sertifikaatti

Helsingistä tulee hiilineutraali kaupunki vuonna 2035, ja kaupungin omistamana yhtiönä Heka on sitoutunut edistämään tavoitetta.

Hekan oma ympäristöohjelma rakennettiin yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Marika Nyyssösen mukaan työntekijät saivat olla alusta saakka mukana tavoitteiden ja toimenpiteiden laadinnassa. Vuoden 2018 lopussa ympäristöjärjestelmä auditoitiin ja Heka sai Ekokompassi-sertifikaatin.

Olemme asettaneet tavoitteet neljään pääkohtaan: Jätteiden lajitteluasteen parantaminen, Energiatehokkuuden parantaminen, Ympäristöasioiden huomioimiseen hankinnassa sekä Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen ja ohjaaminen ympäristöperiaatteiden mukaiseen toimintaan.

Nyyssönen on pannut merkille myös muiden yritysten ympäristöheräämisen.

Olen ilahtunut, miten hyvä valmiustaso yrityksillä nykyään on. Kun joitain vuosia sitten pyysimme ympäristöohjelmaa, niin monellakaan ei vielä ollut. Nykyään saamme laajojakin selvityksiä siitä, mitä ympäristöasioiden eteen on tehty. Aina ei ole valmista, siksi meillä on myös rohkaiseviakin kriteerejä, jolloin voimme antaa tarjoajille mahdollisuuden rakentaa ympäristöohjelma sopimuskaudella.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyvät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.