Digitaalisten palvelujen määrä lisääntyy huimaa vauhtia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samalla kun digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia, se myös haastaa niin alan ammattilaiset, opettajat kuin asiakkaat.

SotePeda 24/7 on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää pedagogisia ratkaisuja sekä digitaalisia oppimisympäristöjä ja -tuotteita monialaisen sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen ja opettamisen vahvistamiseksi. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua ja laaja sote-alan yhteistyöverkosto.

Suomi on yksi Euroopan kärkimaista sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käytössä. Se on meille ylpeydenaihe. Toisaalta emme voi myöskään unohtaa sitä ryhmää, joka ei pysty digitaalisia palveluja syystä tai toisesta käyttämään. SotePeda 24/7 -hankkeen yksi tavoite on lisätä ammattilaisten osaamista sähköisten palveluiden käytöstä ja kykyä kartoittaa ja tarjota erilaisia vaihtoehtoja asiakkaille, hankkeen projektipäällikkö, Laurea ammattikorkeakoulun lehtori Outi Ahonen sanoo.

SotePeda 24/7 -hanke tuottaa kansallisesti avointa oppimateriaalia, joka vastaa sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Opintosisältöjä tarjotaan hyödyntäen uusia pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä. Tuotettavissa kokonaisuuksissa korostuu monialaisuus yhdistäen asiasisältöjä esim. sote-alalta, liiketaloudesta ja tietotekniikasta.

Hankkeen tutkimusjohtaja, Laurean yliopettaja Päivi Pöyry-Lassilan mukaan oppimisessa hyödynnetään mm. Living Labs -menetelmää, yhteiskehittämistä, MOOC-verkkokursseja, mikro-oppimiskokonaisuuksia sekä osaamismerkkejä.

Pedagogisia ratkaisuja on kehitetty trialogisen oppimisen mallin mukaisesti, huomioiden oppimisen kolme eri metaforaa: 1. Monologisen oppimisen eli itsenäisen tiedon hankkimisen malli, 2. Dialogisen oppimisen malli, jossa opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan ja 3. Trialogisen oppimisen malli, jossa opitaan kehittämällä yhteisöllisesti uutta tietoa.

Trialogisesta oppimisesta on hyvänä esimerkkinä digitaalinen Living Lab -oppimisympäristö, johon kootaan monialainen joukko opiskelijoita, työelämän edustajia sekä asiakkaita ratkaisemaan autenttista ongelmaa ja kehittämään samalla uutta ymmärrystä aihepiiristä. Pöyry-Lassila näkee Living Labissa paljon potentiaalia työelämän osaamisen kehittämisessä.

Digitaalinen Living Lab ei vaadi tiettyä aikaa eikä paikkaa, joten siinä on jatkossa mahdollisuuksia myös sosiaali- ja terveysalan työelämän kehittämiseen.

Työelämään sopivia kokonaisuuksia ovat myös muun muassa MOOC-kurssit, joita ihmiset pystyvät itsenäisesti opiskelemaan työn ohessa.

Kevään 2020 aikana käytössä on kuusi erilaista MOOCia: Eettinen osaaminen, Palvelumuotoilu, Monitoimijuus, Asiakkaan toiminnan ohjaus verkossa, Tiedonhallinta ja digitaalisuus sekä Tiedolla johtaminen.

Tulossa yli 150 erilaista oppimateriaalia

Keväällä 2018 käynnistynyt SotePeda 24/7 -hanke on osoittanut selkeää tarvetta digitaitojen kehittämiselle, uusille digioppimisympäristöille ja -materiaaleille.

Outi Ahosen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut tarvitsevat vahvaa palvelujen kehittämisosaamista, teknologia- ja it-osaamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöosaamista.

Eri alojen toimijoilla on vaihtelevat valmiudet digityövälineiden käyttöön. Tällä hetkellä hankkeessa on mukana noin 100 hengen opettajaverkosto, joka on ottanut avoimia oppimismateriaaleja käyttöön. Olemme saaneet heiltä paljon positiivista palautetta.

Outi Ahosen mukaan hankkeessa rakennetaan tulevaisuuden digitaaliseen työhön eettinen toimintamalli niin opettamisen kuin työelämän näkökulmasta.

Meidän on huomioitava, että digitalisaatio muuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä toimintatapoja. Se tuo uusia haasteita eettisyyden näkökulmasta, mutta tarjoaa myös paljon uusia mahdollisuuksia.

SotePeda 24/7 -hanke on tähän mennessä tuottanut materiaalia noin 70 erilaista kokonaisuutta. Osaamisen määrittelyjä on tehty opettajien toimesta ja parhaillaan kysymme työelämän näkökulmaa.

Hankkeen viimeisen toimintavuoden (2020) aikana tutkitaan tarkemmin, minkälaiset oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut edistävät monialaista osaamisen kehittymistä digitalisoituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Ensi keväänä alkaa isompi avoimien oppimateriaalien testaus ja varsinaisesti kaikki materiaalit tulevat käyttöön syksyllä 2020. Toivomme niistä olevan hyötyä myös työelämän täydennyskoulutukseen.

SotePeda 24/7 -hanke esiteltiin Amiedussa 14.-15.11.2019 järjestetyillä AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä.
Lisätietoja hankkeesta:
www.sotepeda247.fi

Teksti: Kaisa Mikkonen

 

Amiedu ja AEL yhdistyvät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.