Millaisia taitoja työnantajat odottavat ammattiin valmistuvilta? Mikä ratkaisee rekrytoinnissa? Mitä osaamista ammattiin valmistuvien on opettajien mielestä hyvä hallita? Muun muassa näihin kysymyksiin kasvatustieteen maisteri Sami Löfgren on pureutunut väitöskirjatutkimuksellaan Toisen asteen ammattiopiskelijoiden yleiset työelämävalmiudet.

Viime vuosien koulutuspolitiikka on nostanut ammattikoulutuksen keskiöön opiskelijan osaamisen kehittämisen. Nähdään tärkeänä, että ammattiopiskelija oppii paitsi ammattialansa erityistä osaamista myös yleisiä työelämävalmiuksia eli erilaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joiden avulla hän voi toimia ja kehittyä muuttuvassa työelämässä, Löfgren taustoittaa.

Tutkimus sisältää kolme osatutkimusta: 1) Työnantajien näkemykset opiskelijoiden osaamisesta, 2) opettajien näkemykset opiskelijoiden osaamisesta sekä 3) nuorten omat näkemykset osaamisestaan. Väitöstyössä on keskitytty sähkö- ja automaatiotekniikkaan, kone- ja tuotantotekniikkaan, talotekniikkaan sekä autoalaan.

Ajatuksena koko väitöstyössä on ollut tutkia, millaista osaamista ammattiin valmistuvat nuoret tarvitsevat, jotta he työllistyvät.

Työelämätaitoja ja myönteisiä asenteita

Tutkimuksessa kysyttiin työnantajilta, mitä nuorten täytyy osata, mitkä asiat ratkaisevat rekrytoinnissa ja minkälaisia kokemuksia heillä on nuorista?

Työnantajien ensisijainen toive on, että ammattiopinnoista valmistuvilla on alan perusosaaminen. He eivät odota täydellistä ammattilaisuutta, mutta perustyökalut ja -asennustekniikat sekä alan työmaakäytännöt on hyvä osata. Eli taidot, jotka opitaan aika hyvin työmaaharjoittelun aikana, Löfgren sanoo.

Ammatillisen osaamisen lisäksi työnantajat toivovat valmistuvilta yleisiä työelämävalmiuksia. 

Työnantajat arvostavat erityisesti asenteita, kuten vastuullisuutta ja työaikojen noudattamista, sekä sosiaalisia taitoja, koska niillä nuori pääsee osaksi työyhteisöä. Lisäksi toivotaan motivaatiota työntekoon ja oppimiseen, koska työelämä muuttuu koko ajan.

Löfgrenin mukaan rekrytointitilanteessa pelkkä asenne ei kuitenkaan ratkaise, vaan täytyy olla alalle perustavanlaatuista osaamista.

Puhutaan, että asenne ratkaisee. Se on kuitenkin vain klisee, jota me paljon käytämme. Tutkimuksessa paistaa läpi, ettei pelkällä asenteella pääse töihin, vaan pitää osoittaa, että oppii ammattitaitoa ja omaa sosiaalisia taitoja.

Itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä 14.15.11.2019 Löfgren esitteli alustavia tuloksia opettajien näkemyksistä siitä, mitä ammattiin valmistuvien täytyy osata.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, mitä näkemyksiä teknisten alojen ammatillisilla opettajilla on opiskelijoiden tarvitsemasta osaamisesta ja sen kehittämisestä.

Opettajilta kysyttiin, mitä osaamista ammattiin valmistuvien on hyvä hallita, ja mitkä ovat opettajien mielestä keskeisiä pedagogisia keinoja kehittää tätä osaamista nykyisessä, muuttuvassa koulutusympäristössä?

Työssäoppimista pidetään tähän hyvänä keinona ja siksi sitä vahvasti painotetaan. Opiskelijan itseohjautuvuus ja vastuullisuus omasta oppimisesta on yhtä lailla olennaista. Muutokset ammattikoulutuksen luonteessa ovat syvällisesti vaikuttaneet opettajien työnkuvaan. Opettajia itseään on kuitenkin kuultu muutoksista toistaiseksi yllättävän vähän.

Alustavien tutkimustulosten mukaan yhtä lailla opettajat kuin työnantajat näkevät, että ammattikoulutuksen tavoitteena on opettaa ammattiin liittyviä perustietoja.

Opettajilla on toki hieman laveampi kokemus, koska he näkevät opiskelijoiden koko joukon ja työnantajat saavat sen joukon, jota opettaja on jo vähän esivalmentanut ennen työelämäharjoittelua tai työpaikkaa. Oppilaitosten ja työnantajien välille olisikin tärkeä löytää enemmän yhteistyömuotoja, että saadaan rakennettua kullekin nuorelle sopiva oppimispolku.

Tutkimuksessa näkyy myös se, että opettajat kantavat työnantajia enemmän huolta opiskelijoiden jatkokoulutuskelpoisuudesta.

Äidinkielen ja matematiikan osaaminen olisi todella tärkeää saada kuntoon jatkokoulutusmahdollisuuksia silmällä pitäen. Siinä on nuorilla paljon puutteita, varsinkin teknisillä aloilla.

Sami Löfgrenin tutkimuksen kolmas osuus koskee opiskelijoita itseään. Tutkimus tehdään vuoden 2020 aikana, ja sen tulokset julkaistaan myöhemmin.

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammatinedistämissäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka